St. Anselm´s Pink City Sr. Sec. School
Malviya Nagar, Jaipur.
Phone : 0141-2520240